Prevádzkový poriadok a obchodné podmienky

Kurzy SPORT FIT Kids sú pohybové kurzy cvičení a tanečnej prípravy dojčiat a detí do 6 rokov v sprievode dospelej osoby- sú určené pre širokú verejnosť. 

Kurzy prebiehajú : vo fitnescentre v detskej sekcii KIDS na Bystrickej ulici 28 v Pezinku a na pobočke v Senici

Obchodné podmienky, pravidlá kurzov a čerpanie náhradných lekcií :  

  • na voľné kurzy sa dá prihlásiť, cez ON LINE prihlášku na webovej stránke alebo osobne u manažerky kurzov  
  • poplatok za kurz musí by zaplatený v hotovosti  v deň začatia na prvej lekcii, v prípade platby cez účet budete vyzvaný na úhradu systémom   
  • počas kurzu má klient nárok na 3 náhradné lekcie riadne odhlásené cez prihlasovací systém 
  • v prípade náhradnej lekcie nie je garantovaný ten istý čas ako pri bežnej lekcii, na náhradnú lekciu je nutné sa nahlasiť opäť cez rezervačný systém
  • v prípade zarezervovania kurzu rátame s každým prihláseným klientom, veľmi pekne prosíme všetkých, ktorí sa rozhodnú nenavštevovať náš kurz, o zrušenie rezervácie a tým uvoľnenie miesta ďalším klientom 

Nárok na vrátenie kurzovného vzniká : 

  • keď je prevádzkovateľovi ešte pred začiatkom kurzu oznámené zrušenie kurzu 
  • v prípade, že prevádzkovateľ nezabezpečí kurz alebo jeho časť, má účastník nárok na vrátenie pomernej časti kurzovného 

V iných prípadoch sa peniaze nevracajú. Pri dlhodobej chorobnosti dieťaťa, pri riadnom odhlásení z kurzu sa alikvótna čiastka presúva do nasledujúceho kurzu. Vymeškané lekcie z posledných 3 hodín je možné preniesť do daľšieho kurzu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny v čase konania kurzu a právo zmeny lektora kurzu.

Vstup na kurzy SPORT FIT Kids majú len účastníci kurzu, prípadne doprovod účastníkov kurzu (rodinní príslušníci, priatelia) so súhlasom inštruktora. Tí nesmú rušiť priebeh kurzu. 

Mladší súrodenec je na lekcii povolený len do veku 12 mesiacov. Matka si može nosiť na cvičenia bábätko, ktoré sa ale z bezpečnostných dôvodov nesmie pohybovať po miestnosti počas lekcie.

Starší súrodenec z kapacitných dôvodov má na lekciu vstup povolený len po odobrení lektorom a to len vo výnimočných prípadoch (zatvorená MŠ, škola)

Doporučený čas príchodu je 5-10 min pred začatím lekcie. Lekcia trvá pri kurzoch pre dojčatá 45 minút, pre deti od 1 roka 60 minút.  

Dospelí a chodiace deti sa pri príchode vyzujú do ponožiek. V priestoroch konania kurzu je zakázané chodiť bosý. V miestnosti na cvičenie je zakázané konzumovať jedlo, ale je možné dojčiť, prípadne dať dieťaťu plastovú fľašu s nápojom. Konzumovanie potravín je dovolené iba v priestoroch na to určených.

Cenné veci je potrebné  vziať si so sebou do miestnosti na cvičenie. Za odložené veci mimo skriniek neručíme.

Zodpovednosť za dieťa nesie pred kurzom, počas neho aj po kurze rodič alebo iná doprevádzajúca osoba.

Kurzu sa môžu zúčastniť iba zdravé deti a dospelí. 

Účastníkov kurzu veľmi pekne žiadame, aby dbali na čistotu a poriadok v priestoroch konania kurzu, aby svojim správaním nerušili priebeh kurzu a rešpektovali pokyny inštruktora a recepčnej.

Žiadame rodičov aby zabránili deťom vstup do priestorov fitnes zóny a kardio zóny z dôvodu bezpečnosti!  

Odporúčaná obuv a oblečenie na kurzy – pohodlné športové oblečenie- nie rifle, ponožky – nie pančuchy

Organizátor kurzov:

 SPORT FIT Kids

Radmila Zapletalová Kránerová

Komenského 14, Modra 

IČO : 40703240

DIČ : 1070911952

pobočka Senica

O.Z. SPORT FIT KIDS

IČO O.Z.: 54 435 404

IBAN : SK8211000000008011331848

Telefonický kontakt : 0903341333

Mail : kids@sportfit.sk